:


.

.
/

/, chlorphenamine/paracetamol; : H1- +

, .

, : 2  4 , 20  .

|

 |  |  |  | . | . |