:


.

.


  • gryazibolshenet.ru

  • . .

    ., methotrexate; ,

, , , , , , , , , , , .

( )

.

, /: 200 /., 1,2 /./ .

, , /, /: 3,3 /./ 46 .

, , /: 2030 /. 2  .

: : 515 /./ 3  12 .

, /

< 12 : 12 /. (1218 ).

> 12 : 8 /., 18 .

, /: 200300 /..

( )

, , /: 1530 / 5 ; 35  7 .

, : 7,5  1  1  3  12 , 20 /.

, ,

: 25 , 50  100  1 .

: 25 / 20  40 .

: : 5 /2 , 20 /2 , 50 /5 , 1 /20 ; 5  50  .

: 5 , 50  100  .

: 2,5 . -

: 2,5 ; 25 / 2 , 4 , 8  10 ; 20 , 50  1  .

-: 5 , 10 , 50  1  ; 2,5 . -

-: 50  ; 5  2 ; 25 / 1  2 ; 25 / 2 , 4 , 8 , 20 , 40  200 ; 100 / 10  50 .

-: 2,5 , 5  10 ; 10 / 1  5 ; 100 / 5 , 10  50 .

: 2,5 ; 5 , 50 , 500  1  .

|

 |  |  |  | . | . |