:


.

.
, tamoxifen; ,

.

, : 1020  2  .

, ,

: 10  20 .

: 10 , 20 , 30  40 .

: 20 . -

: , , 10  20 .

: 10 , 20  40 .

: , , 10 , 20 , 30  40 .

: 10  20 .

: 10 , 20  40 .

: 10 , 20 , 30  40 .

: 10 , 20 , 30  40 .

: 10 .

: 10 . -

: 10  20 .

-: 10  20 . /

-: 10 , 20 , 30  40 .

: 10 .

|

 |  |  |  | . | . |