:


.

.


  • avtobyrazbor.by/

/, chlorphenamine/phenylpropanolamine; : H1- +

, , , , .

612 : 5  68  .

> 12  : 1  2  , 510  68  , 12  34  .

, ,

: 8  + 50 .

: 8  + 50 .

400: 50  + 4 .

: 8  + 75 . ˻

|

 |  |  |  | . | . |