:


.

.
, diphenhydramine; H1-

, , , , , .

, , /, /: 5 // 150 /./, 34  (), 300 /.

: 2550  46  .

/, /: 1050  24 , 400 /.

: ;  7 .

, ,

: 10  1 ; 50 .

: 30 , 50  100 .

: 50  100 ; 10  1 .

: 50 .

: 50 .

: 50 .

: 50 ; 10  1 .

: 50 ; 10  1 .

: 10  1 .

: 10 .

. : /; /

|

 |  |  |  | . | . |